AFS Mezikulturní programy, o.p.s. (dále jen „AFS“) je mezinárodní dobrovolnická organizace, která spojuje a sbližuje rozdílné kultury, učí vzájemné toleranci, komunikaci a pomáhá lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a stále více propojeném světě. Činnost AFS je postavena na základních hodnotách, kterými jsou zejména důstojnost, respektování odlišností, harmonie, citlivost a tolerance. Vzdělávací princip AFS je založený na kombinaci zkušenostního učení a erudované podpory.

Síť AFS vznikla na myšlence dobrovolnictví a práce dobrovolníků je stále významnou hnací silou. Dobrovolník reprezentuje svou činností AFS, proto je nezbytné, aby si byl vědom svých práv a povinností, které jsou nedílnou součástí dobrovolnictví v AFS.

Tento kodex upravuje práva dobrovolníka, definuje pravidla, vymezuje povinnosti a možné následky v případě jejich porušení.

I. Definice dobrovolníka
 1. Dobrovolníkem AFS má právo být kdokoli, kdo:
  – dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu osobně vykonává činnost v souvislosti s hlavní činností AFS,
  – jedná v souladu s hodnotami AFS a svým jednáním tak podporuje nejen mezikulturní vzdělávání, ale taktéž i lidské porozumění a myšlenky dobrovolnictví v AFS,
  – má zájem o rozdílné kultury a jazyky včetně zájmu o poznání nových jedinců z celého světa a s tím spojeným poznáváním jejich způsobů života.
II. Práva dobrovolníka
 1. Právo dostat úplné informace o poslání AFS a o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.
 2. Právo na spolupráci či konzultaci, a to s koordinátorem organizačního rozvoje, dalšími zaměstnanci AFS i s jinými vyškolenými dobrovolníky.
 3. Právo na kontakt a spolupráci s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá.
 4. Právo na pomoc a zpětnou vazbu při výkonu činnosti dobrovolníka AFS, a to zejména od členů správní rady a dozorčí rady, koordinátora organizačního rozvoje, dalších příslušných zaměstnanců AFS, vedoucích dobrovolnických skupin a dalších dobrovolníků.
 5. Právo jednat v souladu se svými možnostmi (např. časovými) a včas o nich informovat příslušné osoby v AFS.
 6. Právo na zaškolení, výcvik, trénink a podporu ze strany AFS.
 7. Právo na vzdělávání s cílem podpořit rozvoj společnosti a rozvinout své kompetence potřebné pro demokratické kultury jako jsou především:
  – Mezikulturní učení
  – Komunikační dovednosti
  – Prezenční dovednosti
  – Kritická myšlení
 8. Právo být volen do vedoucí funkce dobrovolnické skupiny.
 9. Právo být nominován a volen do funkce člena jednotlivých orgánů AFS, a to zejména správní či dozorčí rady.
 10. Právo účastnit se shromáždění v souladu s podmínkami uvedenými v zakládací listině AFS.
 11. Právo volit na shromáždění v souladu s podmínkami uvedenými v zakládací listině AFS.
 12. Právo na supervizi poskytnutou externím kvalifikovaným supervizorem po předchozí domluvě s AFS.
 13. Právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.
 14. Právo získat potvrzení o praxi dobrovolníka v AFS v průběhu či po ukončení dobrovolnické činnosti.
III. Povinnosti dobrovolníka
 1. Plnit úkoly, ke kterým se v souvislosti s dobrovolnickou činností AFS zavázal.
 2. Být spolehlivý a dochvilný. V případě nutnosti se omluvit s dostatečným předstihem.
 3. Nezneužít důvěry projevené příjemcem pomoci podpory a celkově postavení, které vyplývá z pozice dobrovolníka.
 4. Dodržovat zásady slušného chování v rámci vykonávání dobrovolnické činnosti.
 5. Dodržovat zásady bezpečnosti práce.
 6. Udržovat mlčenlivost vůči třetím stranám při výkonu dobrovolnické činnosti v AFS o důvěrných informacích získaných o účastnících AFS programů (osobní údaje, zdravotní stav, majetkové poměry, specifické programové situace apod.) nebo při své činnosti v AFS (především skutečnosti týkající se druhých dobrovolníků, hostitelských rodin, svěřených dokumentů, informace o spolupracujících organizacích a jiné). Mlčenlivost trvá i po skončení výkonu činnosti dobrovolníka pro AFS, a to neomezeně a ve stejném rozsahu.
 7. Brát ohledy na ostatní a být schopný spolupráce s ostatními a jednat v souladu s dobrými mravy.
 8. Ohlásit ukončení vykonávání dobrovolnické činnosti koordinátorovi organizačního rozvoje či řediteli AFS.
 9. Neposkytovat sdělovacím prostředkům žádné informace o programech bez dohody s vedením AFS, s výjimkou obecných informací o AFS, vzdělávacích cílech a hodnotách AFS.
 10. Účastnit se příslušných školení a tréninků potřebných pro výkon své činnosti v organizaci.
 11. Řídit se pokyny pověřených zástupců AFS, zejména:
  – zaměstnanců AFS,
  – členů statutárních orgánů organizace,
  – vedoucích dobrovolnických skupin (tzv. dosího managementu)
 12. Zodpovědně spravovat svěřené předměty, pomůcky či finance.
 13. Respektovat nestrannou a apolitickou podstatu AFS. V případě osobní prezentace svých politických postojů a zájmů dbá na nespojitost s AFS.
 14. Řídit se tímto Kodexem i v souvislostí se svou v prezentací v rámci internetového prostředí.
IV. Následky související s jednáním v rozporu s Kodexem
 1. Porušení povinností dobrovolníka může vést k ukončení dobrovolnické činnosti ze strany AFS.
 2. V případě, že dobrovolník bez včasné omluvy 3x nedorazí k činnosti, ke které se zavázal, pozbývá status dobrovolníka AFS.
Share this: