V pořadí 4. ročník konference AFS pro učitele a ředitele základních a středních škol Vzdělání pro život přivítal 8. března v Praze na 40 pedagogů a ředitelů škol. Konference byla rozdělena do dvou diskuzních panelů: Hledání společného v různorodosti a Cesty a vize dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Akci moderoval Bohumil Kartous z EDUin, jednotlivé panely hostily zástupce pestré mozaiky progresivních škol, zástupců vlády, ale i zajímavé známé osobnosti.

Cílem panelu Hledání společného v různorodosti bylo zaměřit se na to, co je v polarizované společnosti shodným jmenovatelem škol jako institucí poskytujících vzdělávání bez ohledu na skutečnost, jestli se jedná o školy základní, střední, veřejné, soukromé, odborné nebo gymnázia. Ředitelka Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích, Radka Balounová, přednesla příspěvek na téma Nahlédněte do světa druhých, kterým tematizovala hodnotové vzdělávání a učitele jako nositele hodnot ve škole. Zdůraznila, jak důležité je učit v rámci každé z hodin cíle, ne pouhá témata, a zároveň představovat žákům hodnoty skrze konkrétní inspirativní příklady osobností, které jsou špičkami svého oboru. První místopředseda senátu a emeritní ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička pojmenovat tři základní pilíře pro školu, kterými podle něj jsou: široká nabídka studijních možností a aktivit rozvíjejících osobnost žáků, možnost volby a mimořádná zodpovědnost za vlastní volbu a aktivity. Pan místopředseda zároveň zdůraznil, jak podstatná je role ředitele pro školu a jeho jasná vize.

V panelu Hledání společného v různorodosti diskutovaly vedle zástupců škol také dvě výjimečné ženy. Socioložka, novinářka a spisovatelka paní Jiřina Šiklová a bloggerka Duong Nguyen Jirásková, autorka knihy Banánové dítě (Vietnamka v české džungli). Paní Šiklová přispěla svým osobitým přímým stylem a sociologickým nadhledem k pedagogické tématice, zatímco paní Nguyen Jirásková představila svou vlastní zkušenost příjemkyně českého i zahraničního školského systému z pohledu „banánového dítěte“. To je podle ní zvenku žluté (asijské), uvnitř ale bílé (poevropštěné). Právě téma hodnot vyvolalo mezi panelisty bouřlivou debatu, která vyústila v jejich větší konkretizaci. Hodnotou, na které se shodli všichni diskutující, byla kromě respektu i práce s chybou. Tedy schopnost nebát se chybovat, přijímat chyby a učit se z nich.

Ve druhém panelu Cesty a vize dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků představil statutární zástupce ředitele Gymnázia v Praze 8, U Libeňského zámku 1 a asistent Pedagogické fakulty UK pan Bohuslav Dvořák interkulturalitu v kontextu dalšího vzdělávání učitelů na základě svého dlouhodobého výzkumu. A to jak pohledem do historie, tak zaměřením se na motivaci, která vede učitele k rekvalifikaci. Mezi hlavní motivační faktory řadí pan Dvořák formální osvědčení, kvalitní zdroje a inspiraci pro vlastní výuku, i lepší uplatnění se na trhu práce. Vlastní osobitou cestu školstvím, od učitelky základní školy přes majitelku technické firmy až po návrat do ZŠ na pozici ředitelky, představila paní Markéta Tuhá, mimo jiné ředitelka 4. ZŠ Heuréka, s.r.o. Panel doplnil i pan profesor Stanislav Štech, člen expertní komise Strategie vzdělávací politiky do roku 2030 a ředitel Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie pan Roman Liška.

Z druhé panelové diskuze vyplynulo, že mezi hlavní oblasti, na které by měl být kladem důraz při kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je jazykové vzdělávání, technologie a sledování aktuálních světových trendů a metod. Základ vzdělávání učitelů má i nadále tvořit zaměření na tři hlavní pilíře, kterými je učitelství jako obor a jeho vývoj, didaktika a pedagogicko-psychologický pilíř (včetně osobnostního rozvoje pedagogů). Právě didaktika, která propojuje obor a pedagogicko-psychologickou složku, by měla být podle profesora Štecha v centru zájmu DVPP. Jak se shodli všichni panelisté, zásadní je síťování mezi učiteli navzájem a sdílení příkladů dobré praxe i v rámci jednotlivých sboroven.

Ohlédnutí za konferencí AFS Vzdělání pro život 2019

Kristýna Polášková, koordinátorka spolupráce se školami

Share this: