Globální kompetence představují zásadní předpoklad pro budoucnost. 26. – 28. září 2018 se v Budapešti uskutečnila první celosvětová „AFS Global Conference“ svého druhu, které se účastnili jak zástupci veřejného, tak soukromého sektoru, vzdělávacích institucí i sociální sféry. Společným cílem všech zúčastněných bylo vedle navázání kontaktů hlavně využití silných stránek jednotlivých subjektů za dosažením společného cíle, totiž diskuze o zapojení globálních kompetencí do formálního i neformálního vzdělávání.

OECD v rámci mezinárodního šetření PISA definuje globální kompetence jako znalosti, schopnosti, postoje a hodnoty nezbytné pro fungování ve stále více propojeném světě. Světě, kde lidskou práci budou do stále větší míry nahrazovat stroje – roboti. Kompetence nezbytné pro budoucnost se tak už nemohou dál opírat zejména o kognitivní znalosti, ale především o celoživotní schopnost učit se – kognitivní flexibilitu. Učení se přesouvá od učení faktů k činům, tedy jak s fakty (informacemi) pracovat. A zde vstupují do hry tzv. měkké kompetence a osobnostní předpoklady, v jejichž čele stojí schopnost empatie, otevřenost a zvídavost, ale i respekt k druhým a tolerance.

Vzdělávací programy AFS umožňují mladým lidem, hostitelským rodinám a dobrovolníkům po celém světě zažít jedinečnou formující zkušenost, která rozvíjí jejich globální kompetence. Cílem partnerské sítě kanceláří AFS je zapojovat do programů stále více studentů i pedagogů. Výměnný program nemusí nutně probíhat pouze fyzicky. Moderní technologie představují médium, díky kterému je možné při zapojení inovativních forem výuky vnést do škol mezinárodní aspekt. Výměnné programy tak slouží jako prostředek k dosažení nejrůznějších individuálních cílů pro budoucnost, kterou si sami spoluutváříme.

Kristýna Polášková, koordinátorka spolupráce se školami

Share this: