Shromáždění: Hlavní stránka | O Shromáždění | Správní a Dozorčí radaDatum a místo konání | Program | Volby | Proč a jak kandidovat | Nominační a volební řád | Zakládací listina | Letošní kandidáti

Nejvyšší orgán občanského sdružení AFS Mezikulturní programy – Valné shromáždění – rozhodl dne 11. října 2013 o změně právní formy podnikání na obecně prospěšnou společnost, která vešla v platnost dne 3. ledna 2014 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností.

Konkrétní znění Zakládací listiny (smlouvy) společnosti naleznete níže.

I. Název, sídlo a doba trvání společnosti

 1. Název společnosti zní: AFS Mezikulturní programy, o.p.s.
 2. Sídlem společnosti je: Jana Masaryka 945/44, 120 00 Praha 2
 3. IČ společnosti je: 65398939
 4. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

II. Poslání společnosti, druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

 1. Posláním společnosti je poskytovat vzdělávací příležitosti s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje, potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a vzájemně stále propojenějším světě.
 2. Aktivity společnosti jsou postaveny na základních lidských hodnotách – důstojnosti, respektování odlišností, harmonii, ohleduplnosti a toleranci, budou podporovat respektování lidských práv a základních svobod bez ohledu na rasu, pohlaví, jazyk, vyznání a sociální postavení a usilují o prohlubování víry v důstojnost každého člověka i všech národů a kultur.
 3. Za účelem naplnění svého shora popsaného poslání poskytuje společnost dětem, mládeži, dospělým a široké veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:
  a) hostitelský program,
  b) dobrovolnické a jiné programy,
  c) podpora rozvoje dobrovolnictví a dobrovolnické činnosti,
  d) vzdělávání se zvláštním důrazem na mezikulturní vzdělávání.
 4. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření či změně poskytovaných služeb. Stejně tak je oprávněna rozhodnout o ukončení poskytování služby, o kterou není po delší dobu dostatečný zájem.

III. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

 1. Obecně prospěšné služby společnosti jsou poskytovány fyzickým i právnickým osobám.
 2. Podmínky poskytování jednotlivých druhů služeb jsou stanoveny tak, aby pro všechny, jimž bude konkrétní služba poskytnuta, byly stejné. S podmínkami poskytování služeb musí být každý uživatel předem seznámen.
 3. Obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu, zejména pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů či darů. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví zpravidla tak, aby byly pokryty alespoň náklady spojené s poskytováním dané služby. Ceník služeb bude společností zveřejněn a každý uživatel s ním musí být předem seznámen.
 4. V případě požadavku na poskytnutí služby, která není součástí ceníku, bude cena stanovena dohodou, a to individuálně na základě analýzy a ocenění nákladů na její poskytnutí.
 5. Společnost je oprávněna od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit dle sjednaných nebo stanovených podmínek upravujících vztah mezi společností a uživatelem (služeb).
 6. Podmínky poskytování služeb mohou být v odůvodněných případech (např. sociálně slabých či handicapovaných uživatelů apod.) individuálně upraveny ředitelem společnosti.

IV. Doplňková činnost

 1. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla společnost založena, může být předmětem činnosti společnosti i doplňková činnost, kterou společnost vykonává za úplatu. Touto doplňkovou činností se rozumí:
  a) program studium v zahraničí,
  b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 2. Doplňkovou činnost uvedenou v předchozím odstavci společnost vykonává výhradně za účelem dosažení účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.
 3. Oprávnění správní rady podle článku II. odstavec 4. platí přiměřeně i pro doplňkovou činnost.

V. Majetkový vklad zakladatelů do společnosti

 1. Společnost je založena bez majetkového vkladu.

VI. Orgány společnosti

 1. Orgány společnosti jsou:
  a) shromáždění,
  b) správní rada,
  c) dozorčí rada,
  d) ředitel.

VII. Shromáždění

 1. Shromáždění je nejvyšším orgánem společnosti založeném na principu zastupitelské demokracie prostřednictvím Dobrovolnických skupin (dále „DOS“).
 2. Shromáždění je otevřeno všem pracujícím a spolupracujícím osobám s konkrétním vztahem k AFS např. dobrovolníci, hostitelské rodiny, absolventi programů AFS apod., které jsou zařazeny v rámci celé ČR v jednotlivých DOS.
 3. Společnost uzavírá s DOS potřebnou smlouvu o činnosti s tím, že každá DOS je reprezentována 2 zletilými zástupci, kteří jsou k aktuálnímu datu konání Shromáždění uvedeni v této smlouvě.
 4. Každý ze zástupců DOS má na Shromáždění jeden hlas a platí, že výkon jejich funkce při Shromáždění je osobní či v zastoupení plnou mocí.
 5. Shromáždění rozhoduje tajným hlasováním, pokud se nerozhodne jinak, při nutné minimální účasti alespoň dvou třetin všech zástupců DOS.
 6. Shromáždění svolává ředitel společnosti zpravidla jednou ročně. Pozvánka musí být všem zástupcům doručena (poštou nebo elektronicky) na poslední známou adresu uvedenou v databázi AFS GLOBAL s předstihem nejméně 7 dnů.
 7. Shromáždění:
  a) má právo obracet se na orgány společnosti a požadovat od nich informace a vysvětlení,
  b) schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
  c) předkládá svá stanoviska ke koncepci činnosti společnosti na další období,
  d) nominuje kandidáty na uprázdněná místa členů správní rady společnosti,
  e) jmenuje ze všech nominovaných kandidátů, tj. z kandidátů nominovaných Shromážděním i z kandidátů nominovaných správní radou, na uprázdněná místa nové členy správní a dozorčí rady společnosti.

VIII. Správní rada

 1. Správní rada je nejvyšším výkonným orgánem společnosti.
 2. Správní rada má 3 členy a v jejím čele stojí předseda.
 3. Prvními členy správní rady jsou: nezveřejněno z důvodu ochrany osobních údajů
 4. Na svém prvním zasedání po svém jmenování Shromážděním vylosuje správní rada jednu třetinu členů, jimž končí funkční období po jednom roce od jmenování a jednu třetinu členů, jimž skončí funkční období po dvou letech od jmenování.
 5. Správní rada nominuje kandidáty na uprázdněná místa členů správní rady.
 6. Nové členy správní rady jmenuje v souladu s touto zakládací listinou (smlouvou) Shromáždění na základě nominací podle článku VII. odstavec 7 e).
 7. Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné členství je možné.
 8. Členství ve správní radě zaniká:
  a) smrtí,
  b) odvoláním,
  c) uplynutím funkčního období,
  d) písemnou rezignací adresovanou předsedovi správní rady.
 9. O odvolání člena správní rady rozhodují zakladatelé a to v případě, že jeho jednání je v rozporu se zákonem, touto zakládací listinou (smlouvou), statutem či vnitřními předpisy společnosti, nebo je v rozporu se zájmy společnosti.
 10. V případě rezignace či odvolání člena správní rady musí být se souhlasem dvou třetin zbývajících členů správní rady uvolněné místo obsazeno kooptací, nejdéle však na dobu do nejbližšího zasedání Shromáždění, které jmenuje nového člena.
 11. Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.
 12. V případě rezignace či odvolání předsedy musí správní rada zvolit z řad svých členů nového předsedu, nejpozději však do dalšího zasedání správní rady.
 13. Každý člen správní rady má jeden hlas a platí, že výkon funkce člena správní rady je osobní.
 14. Správní rada rozhoduje s výjimkami uvedenými v následujících ustanoveních tohoto statutu prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimální účasti alespoň dvou třetin členů na zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího.
 15. Správní rada může rozhodnout i per rollam. V takovém případě se členové správní rady vyjadřují elektronickou formou ze svého emailového účtu v doméně afs.org slovy „Souhlasím“, „Nesouhlasím“ či „Zdržuji se“ na emailovou adresu předsedy. Předložený návrh je na dalším zasedání správní rady připraven v originálním vyhotovení, které je nutné podepsat všemi hlasujícími členy.
 16. Zasedání správní rady se koná minimálně třikrát ročně. Zasedání svolává předseda správní rady.
 17. Správní rada je svolávána na základě vlastního předchozího usnesení, nebo na základě žádosti alespoň dvou třetin členů správní rady nebo ředitele. Pozvánka na jednání správní rady musí být doručena (poštou nebo elektronicky) na poslední známou adresu uvedenou v databázi AFS GLOBAL, s předstihem nejméně 7 dnů.
 18. Jednání zasedání správní rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti usnášeníschopné plénum správní rady může prostou většinou přítomných hlasů rozhodnout o jiném předsedajícím.
 19. O každém zasedání správní rady je veden zápis. Zápis vyhotovuje pověřený člen správní rady a je podepisován předsedajícím správní rady a ředitelem.

IX. Působnost správní rady

 1. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 zákona č. 248/1995 Sb., zejména:
  i) Vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým společnost:
  a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
  b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
  c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
  d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.
  ii) Schvaluje:
  a) rozpočet společnosti,
  b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti před jejich předložením Shromáždění,
  c) předměty obecně prospěšných služeb a doplňkových činností společnosti.
  iii) Rozhoduje o:
  a) zrušení nebo přeměně obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,
  b) schválení, změně a zrušení statutu společnosti,
  c) přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zemře-li zakladatel,
  d) změnách v počtu členů orgánů společnosti.
 2. Rozhodnutí dle bodu iii) přijímá správní rada hlasy všech svých členů.
 3. Správní rada je oprávněna rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí, s výjimkou působnosti Shromáždění. Je však povinna dodržet kogentní zákonná ustanovení omezující její působnost.
 4. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.
 5. Správní rada může schválit organizační řád společnosti, jakožto případně i další interní dokumenty, které upravují vnitřní vztahy ve společnosti. Tyto dokumenty nesmějí být v rozporu se zákonem, statutem ani se zakládací listinou (smlouvou).

X. Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
 2. Dozorčí rada má 3 členy.
 3. Prvními členy dozorčí rady jsou: nezveřejněno z důvodu ochrany osobních údajů
 4. Na svém prvním zasedání po svém jmenování Shromážděním vylosuje dozorčí rada jednu třetinu členů, jimž končí funkční období po jednom roce od jmenování a jednu třetinu členů, jimž skončí funkční období po dvou letech od jmenování.
 5. Správní rada nominuje kandidáty na uprázdněná místa členů dozorčí rady.
 6. Nové členy dozorčí rady jmenuje v souladu s touto zakládací listinou (smlouvou) Shromáždění na základě nominací podle článku VII. odstavec 7 e).
 7. Členové dozorčí rady nesmějí být členy jiného orgánu společnosti a ani nesmějí být vůči společnosti v pracovním poměru.
 8. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství je možné.
 9. Členství v dozorčí radě zaniká:
  a) smrtí,
  b) odvoláním,
  c) uplynutím funkčního období,
  d) písemnou rezignací adresovanou předsedovi správní rady.
 10. O odvolání člena dozorčí rady rozhodují zakladatelé a to v případě, že jeho jednání je v rozporu se zákonem, touto zakládací listinou (smlouvou), statutem či vnitřními předpisy společnosti, nebo je v rozporu se zájmy společnosti.
 11. V případě rezignace či odvolání člena dozorčí rady může být se souhlasem dvou třetin členů správní rady uvolněné místo obsazeno kooptací, nejdéle však na období do nejbližšího zasedání Shromáždění, které jmenuje nového člena.
 12. Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady.
 13. V případě rezignace či odvolání předsedy musí dozorčí rada zvolit z řad svých členů nového předsedu, nejpozději však do dalšího zasedání dozorčí rady.
 14. Zasedání dozorčí rady se koná minimálně jedenkrát ročně.
 15. Pro jednání a rozhodování dozorčí rady se analogicky použijí ustanovení o svolávání, jednání a rozhodování správní rady.
 16. Dozorčí rada zejména:
  a) kontroluje správnost účetnictví vedeného společností,
  b) přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti,
  c) dohlíží na to, zda společnost vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou (smlouvou) a tímto statutem,
  d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky, podává návrhy a podílí se na jejich odstranění
  e) je oprávněna podávat správní radě návrh na odvolání ředitele,
  f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
 17. Dozorčí rada je dále oprávněna: a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat v nich obsažené údaje, b) svolávat mimořádné zasedání rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.
 18. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu jednání, avšak nemají právo hlasovat.
 19. Dozorčí rada informuje správní radu bez zbytečného odkladu o každém zjištění, které se týká porušení zákona, ustanovení zakládací listiny (smlouvy), statutu společnosti nebo jakýchkoliv nehospodárných postupů a jiných nedostatků v činnosti společnosti.

XI. Ředitel společnosti

 1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti.
 2. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou (smlouvou) nebo statutem vyhrazena do působnosti Shromáždění, správní nebo dozorčí rady společnosti.
 3. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Podmínky výkonu této funkce, a to včetně odměňování ředitele, jsou stanoveny ve smlouvě ředitele, kterou s ním jménem společnosti uzavírá správní rada. Další právní úkony společnosti ve vztahu k řediteli, včetně určení výše jeho odměny, vykonává taktéž správní rada.
 4. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná.
 5. Ředitel nesmí být členem jiných orgánů společnosti.
 6. Ředitel je oprávněn se účastnit s hlasem poradním jednání všech orgánů společnosti.
 7. Prvním ředitelem společnosti je: nezveřejněno z důvodu ochrany osobních údajů

XII. Odměňování ředitele společnosti

 1. Řediteli společnosti lze za výkon jeho funkce vyplácet odměnu.
 2. O výši a způsobu stanovení odměny ředitele rozhoduje správní rada.
 3. Podmínkou výplaty jakékoli odměny za výkon funkce je existence platné a účinné písemné smlouvy mezi příjemcem odměny a společností.

XIII. Výroční zpráva

 1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, nejpozději však šest měsíců od skončení účetního období.
 2. Obsah výroční zprávy stanoví zákon. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění dalších údajů.
 3. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách stanovených společností. Společnost také výroční zprávy v souladu se zákonem zakládá do sbírky listin rejstříkového soudu.

XIV. Zrušení a zánik společnosti

 1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
 2. Společnost se zrušuje pouze těmito způsoby:
  a) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti, není-li toto rozhodnutí v souladu se zákonem změněno nebo zrušeno zakladatelem,
  b) dnem uvedeným v pravomocném rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,
  c) rozhodnutím příslušného soudu o úpadku společnosti, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu podaného proti společnosti pro nedostatek majetku,
  d) sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či více obecně prospěšných společností.
 3. V rozhodnutí o zrušení společnosti, pokud se nejedná o insolvenční návrh, musí správní rada uvést termín, ke kterému je zrušení stanoveno, určit osobu likvidátora a jeho odměnu. Postup likvidace upravuje zákon.
 4. V případě zrušení společnosti bude likvidační zůstatek převeden na jinou obecně prospěšnou společnost se stejným nebo podobným zaměřením činnosti na základě rozhodnutí správní rady.
 5. Zakladatel je povinen rozhodnout o návrhu správní rady na zrušení společnosti, a to písemným stanoviskem vydaným nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu správní rady.
 6. Pokud zakladatel zruší nebo změní rozhodnutí správní rady, je povinen zajistit ve smyslu zákona činnost společnosti.

XV. Rozhodování zakladatelů

 1. Ve všech věcech týkajících se změny této listiny rozhodují všichni žijící zakladatelé jednomyslně. Není-li však možno dosáhnout jednomyslného rozhodnutí, postačí, souhlasí-li s rozhodnutím nadpoloviční většina žijících zakladatelů. V každém případě však musí být všichni zakladatelé o potřebě přijetí daného rozhodnutí vyrozuměni, tj. nesmí jim být možnost rozhodování svévolně odepřena. Vyrozumění se provádí zpravidla písemně, a to vždy tak, aby mezi dnem odeslání vyrozumění na adresu zakladatele uvedenou v rejstříku obecně prospěšných společností a dnem, kdy bude rozhodováno, uplynulo nejméně 15 dní.

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny touto zakládací listinou (smlouvou) se řídí příslušnými ustanoveními zakládací smlouvy a ustanovením zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a dalšími právními předpisy České republiky.
 2. Tato zakládací listina (smlouva) byla sepsána dne 11. října 2013.