Shromáždění: Hlavní stránka | O Shromáždění | Správní a Dozorčí radaDatum a místo konání | Program | Proč a jak kandidovat | Nominační a volební řád | Zakládací listina | Letošní kandidáti

Nejvyšší orgán občanského sdružení AFS Mezikulturní programy – Valné shromáždění – rozhodl dne 11. října 2013 o změně právní formy podnikání na obecně prospěšnou společnost, která vešla v platnost dne 3. ledna 2014 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností.

Konkrétní znění Zakládací listiny (smlouvy) společnosti naleznete na portálu Justice.cz nebo níže.

I. Název, sídlo a doba trvání společnosti

 1. Název společnosti zní: AFS Mezikulturní programy, o.p.s.
 2. Sídlem společnosti je: Jana Masaryka 945/44, 120 00 Praha 2
 3. IČ společnosti je: 65398939
 4. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
 5. Zakladatelé společnosti jsou: nezveřejněno z důvodu ochrany osobních údajů

II. Poslání společnosti, druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

 1. Posláním společnosti je poskytovat vzdělávací příležitosti s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje, potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a vzájemně stále propojenějším světě.
 2. Aktivity společnosti jsou postaveny na základních lidských hodnotách – důstojnosti, respektování odlišností, harmonii, ohleduplnosti a toleranci, budou podporovat respektování lidských práv a základních svobod bez ohledu na rasu, pohlaví, jazyk, vyznání a sociální postavení a usilují o prohlubování víry v důstojnost každého člověka i všech národů a kultur.
 3. Za účelem naplnění svého shora popsaného poslání poskytuje společnost dětem, mládeži, dospělým a široké veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:
  a) hostitelský program,
  b) dobrovolnické a jiné programy,
  c) podpora rozvoje dobrovolnictví a dobrovolnické činnosti,
  d) vzdělávání se zvláštním důrazem na mezikulturní vzdělávání.
 4. Správní rada je oprávněna rozhodnout o rozšíření či změně poskytovaných služeb. Stejně tak je oprávněna rozhodnout o ukončení poskytování služby, o kterou není po delší dobu dostatečný zájem.

III. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

 1. Obecně prospěšné služby společnosti jsou poskytovány fyzickým i právnickým osobám.
 2. Podmínky poskytování jednotlivých druhů služeb jsou stanoveny tak, aby pro všechny, jimž bude konkrétní služba poskytnuta, byly stejné. S podmínkami poskytování služeb musí být každý uživatel předem seznámen.
 3. Obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu, zejména pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů či darů. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví zpravidla tak, aby byly pokryty alespoň náklady spojené s poskytováním dané služby. Ceník služeb bude společností zveřejněn a každý uživatel s ním musí být předem seznámen.
 4. V případě požadavku na poskytnutí služby, která není součástí ceníku, bude cena stanovena dohodou, a to individuálně na základě analýzy a ocenění nákladů na její poskytnutí.
 5. Společnost je oprávněna od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit dle sjednaných nebo stanovených podmínek upravujících vztah mezi společností a uživatelem (služeb).
 6. Podmínky poskytování služeb mohou být v odůvodněných případech (např. sociálně slabých či handicapovaných uživatelů apod.) individuálně upraveny ředitelem společnosti.

IV. Doplňková činnost

 1. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla společnost založena, může být předmětem činnosti společnosti i doplňková činnost, kterou společnost vykonává za úplatu. Touto doplňkovou činností se rozumí:
  a) hostitelský program,
  b) dobrovolnické a jiné programy,
  c) podpora rozvoje dobrovolnictví a dobrovolnické činnosti,
  d) vzdělávání se zvláštním důrazem na mezikulturní vzdělávání.
 2. Doplňkovou činnost uvedenou v předchozím odstavci společnost vykonává výhradně za účelem dosažení účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.
 3. Oprávnění správní rady podle článku II. odstavec 4. platí přiměřeně i pro doplňkovou činnost.

V. Majetkový vklad zakladatelů do společnosti

 1. Společnost je založena bez majetkového vkladu.

VI. Orgány společnosti

 1. Orgány společnosti jsou:
  a) shromáždění,
  b) správní rada,
  c) dozorčí rada,
  d) ředitel.

VII. Shromáždění

 1. Shromáždění se skládá ze zástupců Dobrovolnických skupin (dále „DOS“).
 2. Shromáždění je otevřeno všem pracujícím a spolupracujícím osobám s konrétním vztahem k AFS např. dobrovolníci, hostitelské rodiny, absolventi programů AFS apod.
 3. Každá DOS je na statutární části Shromáždění reprezentována maximálně dvěma zástupci (dále „delegát“), kteří jsou k datu shromáždění uvedeni ve smlouvě o činnosti, kterou společnost s DOS uzavírá.
 4. Každý z delegátů Shromáždění má na Shromáždění jeden hlas a výkon své funkce při Shromáždění vykonává osobně či v zastoupení plnou mocí.
 5. Shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomny dvě třetiny všech oprávněných delegátů.
 6. Shromáždění rozhoduje tajným hlasováním, pokud se nerozhodne jinak.
 7. Shromáždění svolává ředitel společnosti minimálně jednou ročně. Pozvánka musí být všem zástupcům doručena poštou nebo elektronicky na poslední známou adresu uvedenou v databázi AFS s předstihem nejméně 7 dnů.
 8. Shromáždění:
  a) předkládá svá stanoviska ke koncepci činnosti společnosti na další období,
  b) bere na vědomí roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
  c) má právo obracet se na orgány společnosti a požadovat od nich informace a vysvětlení.

VIII. Správní rada

 1. Počet členů správní rady je vždy dělitelný třemi (3).
 2. Prvními členy správní rady jsou: nezveřejněno z důvodu ochrany osobních údajů
 3. Členy správní rady volí zakladatelé.
 4. Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné zvolení je možné.
 5. Každý rok končí funkční období jedné třetiny členů Správní rady.
 6. Pokud zakladatelé jmenují nového člena správní rady v případě rozšíření správní rady, nebo namísto člena správní rady, jehož funkce skončila z důvodu rezignace, odvolání či jiného přečasného zániku mandátu, vykonává nově zvolený člen správní rady svoji funkci po dobu mandátu, určenou zakladateli, tak aby bylo dodrženo pravidlo uvedené v čl. VIII. odst. 5 této zakládací listiny. V takovém případě zakladatelé v rozhodnutí o jmenování nového člena správní rady uvedou délku mandátu nového člena správní rady.
 7. Členství ve správní radě zaniká:
  a) smrtí,
  b) odvoláním,
  c) uplynutím funkčního období,
  d) písemnou rezignací adresovanou předsedovi správní rady.
 8. O odvolání člena správní rady rozhodují zakladatelé, a to i bez udání důvodu. Zakladatelé rozhodnou o odvolání člena správní rady vždy, když je jednání člena v rozporu se zákonem, touto zakládací listinou (smlouvou), statutem či vnitřními předpisy společnosti, nebo je v rozporu se zájmy společnosti.
 9. Správní rady volí z řad svých členů předsedu.
 10. V případě rezignace či odvolání předsedy musí správní rada nejpozději na dalším zasedání správní rady zvolit ze svých řad nového předsedu.
 11. Každý člen správní rady má jeden hlas a výkon funkce člena správní rady je osobní.
 12. Správní rada rozhoduje s výjimkami uvedenými v následujících ustanoveních této Zakládací listiny (smlouvy) prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimální účasti alespoň dvou třetin členů na zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího.
 13. Správní rada může rozhodnout i per rollam. V takovém případě se členové správní rady vyjadřují elektronickou formou ze svého emailového účtu na emailovou adresu předsedy. Předložený návrh je na dalším zasedání správní rady připraven v originálním vyhotovení, které je nutné podepsat všemi hlasujícími členy.
 14. Zasedání správní rady se koná minimálně třikrát ročně. Zasedání svolává předseda správní rady.
 15. Správní rada je svolávána na základě vlastního předchozího usnesení, nebo na základě žádosti alespoň dvou třetin členů správní rady nebo ředitele. Pozvánka na jednání správní rady musí být doručena (poštou nebo elektronicky) na poslední známou adresu uvedenou v databázi AFS, s předstihem nejméně 7 dnů.
 16. Jednání zasedání správní rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti usnášeníschopné plénum správní rady může prostou většinou přítomných hlasů rozhodnout o jiném předsedajícím.
 17. O každém zasedání správní rady je veden zápis. Zápis vyhotovuje pověřený člen správní rady a je podepisován předsedajícím správní rady a ředitelem.

IX. Působnost správní rady

 1. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 zákona č. 248/1995 Sb., zejména:
  i) Vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým společnost:
  a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
  b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
  c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
  d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této       právnické osoby.
  ii) Schvaluje:
  a) rozpočet společnosti,
  b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
  c) předměty obecně prospěšných služeb a doplňkových činností společnosti.
  iii) Jmenuje:
  a) kandidáty do správní a dozorčí rady v souladu s čl. VIII 3 a čl. X odst. 4 této zakládací listiny (smlouvy).
  iv.) Rozhoduje o:
  a) zrušení nebo přeměně obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,
  b) schválení, změně a zrušení statutu společnosti,
  c) jmenování a odvolání ředitele společnosti.
 2. O rozhodnutích dle bodů ii) a iii) článku IX, odstavce 1 této zakládací listiny (smlouvy) musí hlasovat všichni členové správní rady. Rozhodnutí jsou platná, pokud s nimi vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů správní rady, nebo alespoň tři (3) členové správní rady, včetně předsedy.
 3. Správní rada je oprávněna rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí, s výjimkou působnosti zakladatelů. Je však povinna dodržet kogentní zákonná ustanovení omezující její působnost.
 4. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.
 5. Správní rada může schválit organizační řád společnosti, jakožto případně i další interní dokumenty, které upravují vnitřní vztahy ve společnosti. Tyto dokumenty nesmějí být v rozporu se zákonem, statutem ani se zakládací listinou (smlouvou).

X. Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
 2. Dozorčí rada má tři (3) členy.)
 3. Prvními členy dozorčí rady jsou: nezveřejněno z důvodu ochrany osobních údajů
 4. Dva (2) členy dozorčí rady jmenuje správní rada a jednoho (1) člena dozorčí rady jmenuje volbou (volí) shromáždění. K volbě člena dozorčí rady shromážděním dochází v roce, kdy shromáždění nevolí člena správní rady.
 5. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Funkční období člena dozorčí rady voleného shromážděním končí v den konání shromáždění v roce, ve kterém dochází k uplynutá funkčního období.
 6. Opětovné členství je možné, a to pouze na dvě (2) na sebe navazující plná (tříletá) funkční období. Další omezení se na nenavazující funkční období nevztahují.
 7. Každý rok končí funkční období jedné třetiny členů dozorčí rady.
 8. Pokud správní rada jmenuje nového člena dozorčí rady namísto člena dozorčí rady, jehož členství zaniklo v souladu s body a), b) a d) článku X, odstavce 11 této zakládací listiny (smlouvy), vykonává nově jmenovaný člen dozorčí rady svoji funkci jen po zbytek funkčního období člena, kterému členství zaniklo a na jehož místo byl nový člen jmenován, tak, aby bylo dodrženo pravidlo uvedené v čl. X. odst. 7 této zakládací listiny. V takovém případě správní rada v rozhodnutí o jmenování nového člena uvede délku mandátu nového člena dozorčí rady.
 9. Nezvolí-li shromáždění člena dozorčí rady, jmenuje na uvolněné místo kandidáta správní rada v souladu se čl. X, odst. 8 této zakládací listiny (smlouvy).
 10. Členové dozorčí rady nesmějí být členy jiného orgánu společnosti a ani nesmějí být vůči společnosti v pracovním poměru.
 11. Členství v dozorčí radě zaniká:
  a) smrtí,
  b) odvoláním,
  c) uplynutím funkčního období,
  d) písemnou rezignací adresovanou předsedovi správní rady.
 12. O odvolání člena dozorčí rady rozhodují zakladatelé, a to i bez udání důvodu. Zakladatelé rozhodnou o odvolání člena dozorčí rady vždy, když jeho jednání je v rozporu se zákonem, touto zakládací listinou (smlouvou), statutem či vnitřními předpisy společnosti, nebo je v rozporu se zájmy společnosti. Proces odvolání člena dozorčí rady se řídí vnitřními směrnicemi společnosti
 13. Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí vnitřními směrnicemi společnosti
 14. V případě rezignace či odvolání předsedy musí dozorčí rada nejpozději na dalším zasedání dozorčí rady zvolit ze svých řad nového předsedu.
 15. Zasedání dozorčí rady se koná minimálně jedenkrát ročně.
 16. Pro jednání a rozhodování dozorčí rady se analogicky použijí ustanovení o svolávání, jednání a rozhodování správní rady.
 17. Dozorčí rada zejména:
  a) kontroluje správnost účetnictví vedeného společnsotí,
  b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
  c) dohlíží na to, zda společnost vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou (smlouvou), statutem a dalšími vnitřními předpisy společnosti,
  d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky, podává návrhy a podílí se na jejich odstranění,
  e) je oprávněna podávat správní radě návrh na odvolání ředitel,
  f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
 18. Dozorčí rada je dále oprávněna:
  a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat v nich obsažené údaje,
  b) svolávat mimořádné zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.
 19. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu jednání, avšak nemají právo hlasovat.
 20. Dozorčí rada informuje správní radu bez zbytečného odkladu o každém zjištění, které se týká porušení zákona, ustanovení zakládací listiny (smlouvy), statutu, vnitřních předpisů společnosti nebo jakýchkoliv nehospodárných postupů a jiných nedostatků v činnosti společnosti.

XI. Ředitel společnosti

 1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti.
 2. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnosti není zákone, zakládací listinou (smlouvou) nebo statutem vyhrazena do působnosti Shromáždění, správní nebo dozorčí rady společnosti.
 3. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Podmínky výkonu této funkce, a to včetně odměňování ředitele, jsou stanoveny v pracovní smlouvě, kterou s ředitelem jménem společnosti uzavírá předseda správní rady. Další právní úkony společnosti ve vztahu k řediteli, včetně určení výše jeho odměny, vykonává taktéž správní rada.
 4. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná.
 5. Ředitel nesmí být členem jiných orgánů společnosti.
 6. Ředitel je oprávněn se účastnit s hlasem poradním jednání všech orgánů společnosti.
 7. První ředitelkou společnosti je: nezveřejněno z důvodu ochrany osobních údajů

XII. Odměňování ředitele společnosti

 1. Řediteli společnosti lze za výkon jeho funkce vyplácet odměnu.
 2. O výši a způsobu stanovení odměny ředitele rozhoduje správní rada.
 3. Podmínkou výplaty jakékoli odměny za výkon funkce je existence platné a účinné písemné smlouvy mezi příjemcem odměny a společnosti.

XIII. Výroční zpráva

 1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, nejpozději však šest měsíců od skončení účetního období.
 2. Obsah výroční zprávy stanoví zákon. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění dalších údajů.
 3. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách stanovených společností. Společnost také výroční zprávy v souladu se zákonem zakládá do sbírky listin rejstříkového soudu.

XIV. Zrušení a zánik společnosti

 1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
 2. Společnost se zrušuje pouze těmito způsoby:
  a) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti, není-li toto rozhodnutí v souladu se zákonem změněno nebo zrušeno zakladatelem,
  b) dnem uvedeným v pravomocném rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,
  c) rozhodnutím příslušného soudu o úpadku společnosti, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu podaného proti společnosti pro nedostatek majetku,
  d) sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či více obecně prospěšných společností.
 3. V rozhodnutí o zrušení společnosti, pokud se nejedná o insolvenční návrh, musí správní rada uvést termín, ke kterému je zrušení stanoveno, určit osobu likvidátora a jeho odměnu. Postup likvidace upravuje zákon.
 4. V případě zrušení společnost bude likvidační zůstatek převeden na jinou obecně prospěšnou společnost se stejným nebo podobným zaměřením činnosti na základě rozhodnutí správní rady.
 5. Zakladatel je povinen rozhodnout o návrhu správní rady na zrušení společnosti, a to písemným stanoviskem vydaným nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu správní rady.
 6. Pokud zakladatel zruší nebo změní rozhodnutí správní rady, je povinen zajistit ve smyslu zákona činnost společnosti.

XV. Rozhodnutí zakladatelů

 1. Ve všech věcech týkajících se změny této listiny rozhodují všichni žijící zakladatelé jednomyslně. Není-li však možno dosáhnout jednomyslného rozhodnutí, postačí, souhlasí-li s rozhodnutím nadpoloviční většina žijících zakladatelů. V každém případě však musí být všichni zakladatelé o potřebě přijetí daného rozhodnutí vyrozuměni, tj. nesmí jim být možnost rozhodování svévolně odepřena. Vyrozumění se provádí zpravidla písemně, a to vždy tak, aby mezi dnem odeslání vyrozumění na adresu zakladatele uvedenou v rejstříku obecně prospěšných společností a dnem, kdy bude rozhodováno, uplynulo nejméně 15 dní.

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny touto zakládací listinou (smlouvou) se řídí příslušnými ustanoveními zakládací smlouvy a ustanovením zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a dalšími právními předpisy České republiky.
 2. Tato zakládací listina (smlouva) byla sepsána dne 11. října 2013 a naposledy zrevidována 3. září 2021.