Shromáždění: Hlavní stránka | O Shromáždění | Správní a Dozorčí radaDatum a místo konání | Program | Proč a jak kandidovat | Nominační a volební řád | Zakládací listina | Letošní kandidáti

Nominační řád

AFS Mezikulturní programy

 

Tento nominační řád je v souladu se Zakládací listinou (smlouvou) společnosti. Jeho smyslem je formálně upravit průběh nominace kandidátů na uprázdněná místa ve správní radě a dozorčí radě společnosti.

I. Nominace kandidátů 

 1. Kandidáti na funkci ve správní či dozorčí radě mohou být nominování správní radou, Dobrovolnickou skupinou (DOS), nebo Shromážděním organizace
 2. Správní rada nominuje vždy minimálně jednoho kandidáta na uprázdněná místa ve správní radě společnosti a minimálně jednoho kandidáta na uprázdněná místa v dozorčí radě společnosti s ohledem na aktuální expertní potřeby obou rad.
 3. Dobrovolnická skupina (DOS) a Shromáždění mohou nominovat kandidáty do dozorčí či správní rady pouze z řad dobrovolníků AFS.
 4. Každý z nominovaných kandidátů je povinen zaslat platný Nominační protokol, jehož součástí je „Kandidátka na pozici člena orgánů společnosti“ a „Prohlášení o splnění podmínek výkonu funkce“, nejpozději 14 dní před datem konání výročního Shromáždění, předsedovi volební komise.
 5. V případě nedostatků v Nominačním protokolu vyzve předseda volební komise kandidáta k nápravě.
 6. Všechny platné kandidátky budou postoupeny do přímé volby při statutární části výročního Shromáždění. Dále budou po odstranění osobních údajů s výjimkou jména a příjmení dostupné na webových stránkách společnosti.

II. Závěrečná ustanovení

 1. Tento nominační řád podléhá schválení správní radou před první nominací, pro kterou má být použit.
 2. Tento nominační řád byl sepsán dne 9. března 2014 a naposledy revidován 4. března 2020.

 

Volební řád

AFS Mezikulturní programy o.p.s.

 

 1. Tento volební řád je v souladu se Zakládací listinou (smlouvou) společnosti. Jeho smyslem je formálně upravit průběh volby nových členů na uprázdněná místa ve správní radě a dozorčí radě společnosti a vymezit působnost volební komise.

I. Oprávnění hlasovat

 1. Delegáty Shromáždění jsou zástupci Dobrovolnických skupin (DOS) v souladu se Zakládací listinou (smlouvou) společnosti. Každý DOS je reprezentován maximálně dvěma delegáty.
 2. Každý z delegátů Shromáždění má jeden hlas.
 3. Výkon funkce delegátů je osobní či v zastoupení na základě plné moci. 
 4. Plnou moc lze udělit zástupci DOSu, jinému dobrovolníku, či zaměstnanci kanceláře AFS, který se Shromáždění účastní.
 5. Plnou moc nelze udělit dobrovolníku, který ve volbách kandiduje do správní či dozorčí rady. 
 6. Žádný z delegátů nesmí jako zmocněnec na základě plné moci na Shromáždění zastupovat více než jednoho dalšího delegáta, tj. nesmí sám disponovat více než dvěma hlasovacími lístky.

II. Průběh volby

 1. Volba probíhá tajným hlasováním, pokud Shromáždění nerozhodne jinak, při nutné minimální účasti alespoň dvou třetin všech oprávněných delegátů.
 2. Před zahájením volby jsou volební komisí rozdány platné volební lístky, jež obsahují seznam řádně nominovaných kandidátů.
 3. Jména řádně nominovaných kandidátů jsou na volebních lístcích uvedena v abecedním pořadí a před jménem každého z nich je uvedeno pořadové číslo.
  Delegáti volí tak, že na svém volebním lístku vyjádří:
  a) souhlas zakroužkováním příslušného pořadového čísla před jménem kandidáta, nebo zakroužkováním pořadového čísla a jména kandidáta, nebo
  b) nesouhlas se všemi nominovanými kandidáty (kandidátkou jako celkem) přeškrtnutím jejich pořadových čísel nebo jmen.
 4. Negativní hlas pro (přeškrtnutí) jednotlivého kandidáta nezneplatňuje volební lístek. Nebude nicméně nikde reflektován.
 5. Neplatný je volební lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a ten, který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno v bodech 3 a 4 tohoto řádu.
 6. Vznikne-li pochybnost o platnosti volebního lístku, rozhodne o ní volební komise.
 7. Členy správní a dozorčí rady se stávají kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů ze všech kandidátů. Dále se členem správní a dozorčí rady stávají další kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. 
 8. V případě rovnosti hlasů rozhoduje druhé kolo, do kterého postupují ti nominovaní kandidáti, kteří dosáhli stejného počtu hlasů, pokud počet kandidátů převyšuje počet volitelných míst a rovnost hlasů se týká dvou či více kandidátů na volitelném i nevolitelném místě. 
 9. Pokud ve druhém kole získají kandidáti na posledních volitelných a prvních nevolitelných místech stejný počet hlasů, rozhodne se losem.

II. Volební komise

 1. Volební komise, ve spolupráci s kanceláří organizace, zajišťuje přípravu a průběh voleb do správní a dozorčí rady společnosti včetně:
  a) vypsání voleb,
  b) shromáždění kandidátek,
  c) vypracování hlasovacích lístků,
  d) samotného průběhu voleb, sčítání hlasů a oznámení výsledků.
 2. Předseda volební komise je navržen správní radou a schválen Shromážděním na dobu do konání příštího řádného Shromáždění s tím, že jeho funkční období končí zdárným završením volebního procesu, tedy zvolením nových členů orgánů společnosti, a potvrzením všech náležitostí a zápisu z volby.
 3. Předseda volební komise nemůže kandidovat do orgánů společnosti. 
 4. Předseda volební komise přizve k práci ve volební komisi nejméně dva další delegáty Shromáždění, již nepůsobí ve stejné dobrovolnické skupině jako předseda, a nekandidují do žádné z volených funkcí. Volební komise má tak nejméně tři členy za zachování podmínky, že počet členů volební komise je vždy lichý. Složení volební komise musí být oznámeno při statutární části Shromáždění.
 5. Správní rada může předsedu volební komise pro hrubé neplnění povinností odvolat.
 6. V takovém případě, či v případě rezignace předsedy volební komise, zvolí správní rada náhradníka, jenž sám není členem jakékoliv orgánu společnosti.
 7. Správní rada může požádat předsedu volební komise k pomoci s identifikací vhodných kandidátů do orgánů společnosti

III. Zvláštní ustanovení

 1. Pokud Shromáždění nezvolí žádného z řádně nominovaných kandidátů, může správní rada ve společné konzultaci s delegáty Shromáždění navrhnout další kandidáty v mimořádném řízení. Navržení kandidáti musí se svojí nominací souhlasit. Mimořádné nominační řízení probíhá přímo v průběhu statutární části Shromáždění, pokud kandidáti z řádného řízení nebyli Shromážděním zvoleni. 
 2. Nezvolí-li Shromáždění dostatečný počet kandidátů ani v mimořádném řízení:
  a) Má-li po volbě správní či dozorčí rada, jejíž počet se volbou na Shromáždění nepodařilo naplnit, alespoň dvě třetiny obsazených křesel, kooptuje na svém prvním zasedání po Shromáždění na uvolněné místo kandidáta dle svého uvážení;
  b) Nemá-li po volbě správní či dozorčí rada, jejíž počet se volbou na Shromáždění nepodařilo naplnit, alespoň dvě třetiny obsazených křesel, přechází odpovědnost za jmenování členů statutárních orgánů na Zakladatele společnosti. 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tento volební řád podléhá schválení správní radou před první volbou, pro kterou má být použit.
 2. Veškeré změny volebního řádu musí schválit správní rada v souladu se Zakládací listinou (smlouvou) společnosti.
 3. Tento volební řád byl sepsán dne 9. března 2014 a naposledy aktualizován 4. března 2020.