Shromáždění: Hlavní stránka | O Shromáždění | Správní a Dozorčí radaDatum a místo konání | Program | Volby | Proč a jak kandidovat | Nominační a volební řád | Zakládací listina | Letošní kandidáti

Nominační řád

Tento nominační řád je v souladu se Zakládací listinou (smlouvou) společnosti podle článku VII. odstavec 7 d), článku VIII. odstavec 5 a článku X. odstavec 5. Jeho smyslem je formálně upravit průběh nominace kandidátů na uprázdněná místa ve správní a dozorčí radě společnosti včetně závěrečných ustanovení.

Nominace správní radou

 1. Správní rada nominuje vždy minimálně jednoho kandidáta na uprázdněná místa ve správní a dozorčí radě společnosti s ohledem na její aktuální potřeby.
 2. Každý z nominovaných kandidátů je povinen zaslat platný Nominační protokol, jehož součástí je Kandidátka na pozici člena orgánů společnosti a Prohlášení o splnění podmínek výkonu funkce, nejpozději 14 dní před samotným konáním výročního Shromáždění, předsedovi volební komise na email: [email protected].
 3. Na neúplné, tzn. bez povinných příloh a podpisu, nebo pozdě zaslané Nominační protokoly nebude dle tohoto řádu brán zřetel.
 4. Všechny platné kandidátky budou postoupeny do přímé volby při statutární části výročního Shromáždění. Dále budou dostupné na webové stránce: www.afs.cz/shromazdeni/volby/letosni-kandidati.

Nominace Shromážděním resp. dobrovolnickou skupinou

 1. Zástupci DOS nominují kandidáty na uprázdněná místa ve správní radě společnosti z řad dobrovolníků AFS.
 2. Každý z nominovaných kandidátů je povinen zaslat platný Nominační protokol, jehož součástí je Kandidátka na pozici člena orgánů společnosti a Prohlášení o splnění podmínek výkonu funkce, nejpozději 14 dní před samotným konáním výročního Shromáždění, předsedovi volební komise na email: [email protected].
 3. Na neúplné, tzn. bez povinných příloh a podpisu, nebo pozdě zaslané Nominační protokoly nebude dle tohoto řádu brán zřetel.
 4. Všechny platné kandidátky budou postoupeny do přímé volby při statutární části výročního Shromáždění. Dále budou dostupné na webové stránce: www.afs.cz/shromazdeni/volby/letosni-kandidati.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento nominační řád podléhá schválení správní radou před první nominací, pro kterou má  být použit.
 2. Veškeré změny nominačního řádu musí schválit správní rada v souladu se Zakládací listinou (smlouvou) společnosti podle článku VIII. odstavec 14 a 15.
 3. Tento nominační řád byl sepsán dne 9. března 2014.

Volební řád

Tento volební řád je v souladu se Zakládací listinou (smlouvou) společnosti podle článku VII. odstavec 1 až 7. Jeho smyslem je formálně upravit průběh volby a jmenování nových členů na uprázdněná místa ve správní a dozorčí radě společnosti, vymezit působnost volební komise včetně zvláštních a závěrečných ustanovení.

Průběh volby

 1. Každý ze zástupců DOS má jeden hlas a platí, že výkon jejich funkce je osobní či v zastoupení plnou mocí.
 2. Volba probíhá tajným hlasováním, pokud Shromáždění nerozhodne jinak, při nutné minimální účasti alespoň dvou třetin všech zástupců DOS.
 3. Před zahájením volby, nejvýše však ve dvou kolech, jsou volební komisí rozdány platné volební lístky, jež obsahují seznam nominovaných kandidátů.
 4. Jména nominovaných kandidátů jsou na volebních lístcích uvedena v abecedním pořadí a před jménem každého z nich je uvedeno pořadové číslo.
 5. Zástupci DOS volí tak, že na  svém volebním lístku vyjádří:
  a) souhlas  zakroužkováním příslušného pořadového čísla před jménem kandidáta/ů; pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne;
  b)
  nesouhlas se všemi nominovanými kandidáty přeškrtnutím jejich pořadových čísel.
 6. Neplatný je volební lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a ten, který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno v bodě 5 a) a 5 b) tohoto řádu.
 7. Vznikne-li pochybnost o platnosti volebního lístku, rozhodne o ní volební komise.
 8. Členem správní a dozorčí rady se stává kandidát nominovaný Správní radou, který obdržel nejvíce hlasů ze všech kandidátů Správní radou nominovaných. Dále se členem správní a dozorčí rady stávají ti z nominovaných kandidátů, kteří získali nejvíce hlasů, tak, aby doplnili zbývající volná místa. V případě rovnosti hlasů rozhoduje druhé kolo, do kterého postupují ti nominovaní kandidáti, kteří dosáhli stejného počtu hlasů. Způsob volby se opakuje s tím, že rozhoduje pouze počet získaných hlasů.

Volební komise

 1. Volební komise zajišťuje přípravu a průběh voleb do správní a dozorčí rady společnosti včetně:
  a) vypsání voleb,
  b) shromáždění kandidátek,
  c) vypracování hlasovacích lístků,
  d) samotného průběhu voleb, sčítání hlasů a oznámení výsledků.
 2. Předseda volební komise je navržen správní radou a schválen Shromážděním na dobu do konání příštího řádného Shromáždění s tím, že jeho funkční období končí zdárným završením volebního procesu, tedy zvolením nových členů orgánů společnosti, a potvrzením všech náležitostí a zápisu z volby.
 3. Předseda volební komise přizve k práci ve volební komisi nejméně dva další členy, jenž nepůsobí ve stejné dobrovolnické skupině jako on sám. Volební komise má tak nejméně tři členy za zachování podmínky, že počet členů volební komise je vždy lichý. Složení volební komise musí být oznámeno při statutární části Shromáždění.
 4. Správní rada může předsedu volební komise pro hrubé neplnění povinností odvolat.
 5. V takovém případě, či v případě rezignace předsedy volební komise, zvolí správní rada náhradníka, jenž sám není členem jakékoliv orgánu společnosti.

Zvláštní ustanovení

 1. Shromáždění vždy jmenuje alespoň jednoho kandidáta nominovaného Správní radou na uprázdněná místa ve správní a dozorčí radě společnosti s ohledem na její aktuální potřeby.
 2. V případě kdy Shromáždění neschválí a nejmenuje ani jednoho z řádně nominovaných kandidátů, může Správní rada ve společné konzultaci se členy Shromáždění navrhnout další kandidáty v mimořádném řízení. Navržení kandidáti musí se svojí nominací souhlasit. Mimořádné nominační řízení probíhá přímo v průběhu statutární části Shromáždění, pokud kandidáti z řádného řízení nebyli Shromážděním jmenovaní. Podle ustanovení článku I. odstavce 3 nejsou volby ukončeny do doby obsazení všech míst ve správní i dozorčí radě a mimořádný postup se tak může opakovat až do doby naplnění tohoto ustanovení.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento volební řád podléhá schválení správní radou před první volbou, pro kterou má být použit.
 2. Veškeré změny volebního řádu musí schválit správní rada v souladu se Zakládací listinou (smlouvou) společnosti podle článku VIII. odstavec 14 a 15.
 3. Tento volební řád byl sepsán dne 9. března 2014 a aktualizován 7. dubna 2015.