Český překlad následuje níže.

„I imagine my AFS story has quite a different start than most. It is completely by „accident“ that I came across, of what is to be one of the best choices and greatest adventures of my 24 years on this planet. I’m currently finishing my Masters in Marital and family therapy and I have decided, since my time as a college student is nearing its end, that I will take a walk out of my comfort zone and in to the beautiful world, which one can only truly experience by doing so. I searched for organizations that deal with youth and quickly realized that this is the one for me. I strongly believe that by exploring the world we are not only getting to know each other but ourselves as well, and that’s how we build our „citizens of the world“ identities, where there is no such thing as us and them, but only us, people of the world, working for the greater good of all. That is why AFS program is so important, because it is in a sense „erasing borders“ and emphasizing the importance of what unites rather than what divides us. So now I´m here, working and living in Prague, on a 5-month long internship. It is truly amazing to be able to see and contribute to all the hard work that goes into making this wonderful experience possible for so many students all around the world, but the absolute best and most rewarding part of it all is the satisfying moment when you realize you are the part of „the change you want to see in the world“ – making the world a more tolerant, accepting and friendly place.“

Vita Cafnik

 

Přeloženo z anglického originálu:

Můj AFS příběh začal jinak, než začíná většina příběhů. Je to úplná náhoda, že to, co se se mnou děje, je jedním z nejlepších rozhodnutí a největších dobrodružství za mých 24 let na této planetě. V současné době dokončuji své magisterské studium v oboru manželské a rodinné terapie. Rozhodla jsem se, že od této doby, kdy už se můj čas vysokoškolského studenta blíží ke konci, vyjdu ze své komfortní zóny do krásného světa, který můžu poznat jen tak, jak to teď právě dělám. Hledala jsem organizace, které se zabývají mládeží, a rychle jsem se rozhodla, že tohle je ta pro mě. Pevně věřím, že poznáváním světa se nejen poznáváme navzájem, ale poznáváme i sami sebe, a tak si stavíme naše identity „občanů světa“, kde neexistuje žádná taková věc jako my a oni, ale jen my, lidi světa, pracující pro větší dobro všech. To je důvod, proč je program AFS tak důležitý, také protože v jistém smyslu „vymazává hranice“ a zdůrazňuje důležitosti toho, co nás spojuje, nežli toho, co nás rozděluje.
Takže teď jsem tady, pracuji a žiji v Praze na pětiměsíční stáži. Je opravdu úžasné vidět a podílet se na veškeré náročné práci, která vede k tomu, aby byla taková překrásná zkušenost možná pro tolik studentů po celém světě. Ale absolutně nejlepší a nejvíce obohacující z toho všeho je ten uspokojující okamžik, kdy si uvědomíte, že jste součástí „změny, kterou chcete vidět ve světě“ – činit svět tolerantnějším, přijatelnějším a přátelštějším místem.

Vita Cafnik

Share this: