Přirozenou lidskou tendencí je vnímat a hodnotit svět z vlastní perspektivy. A podle toho i jednat. Stále větší propojenost mezi národy na nás klade nové nároky. Přísloví podle sebe soudím tebe může vést do slepé uličky konfliktů a neporozumění. Pojďme společně poodstoupit z naší komfortní zóny a vnímat svět z jiné perspektivy!

Hodnoty AFS

AFS je vzdělávací organizace, která poskytuje příležitosti na poli mezikulturního učení za účelem rozvoje komunikace, tolerance a vlastní osobnosti. AFS umožňuje učit se v novém cizojazyčném prostředí svou vlastní zkušeností. Díky podpoře a pravidelné reflexi toho, co zažili, pomáhá AFS účastníkům vybudovat pevné základy jejich budoucnosti – ať už v akademické sféře či na trhu práce, anebo tím, že z nich vytváří odpovědné a tolerantní osobnosti.

Programy, které AFS nabízí, jsou zaměřené na rozvíjení mezikulturních kompetencí, tedy schopností integrovat se efektivně v rozdílném kulturním prostředí. Za použití metod zážitkového učení mají obě strany, hostitelské rodiny i účastníci programů, příležitost rozšiřovat si své pohledy na svět, učit se od sebe navzájem a rozvíjet své komunikační dovednosti. Výsledkem je odpovědný a aktivní přístup k vlastní budoucnosti.

Přínosy programů AFS

Tím, že AFS napomáhá jednotlivcům rozvíjet efektivnější komunikační dovednosti a zlepšovat jejich porozumění neznámého, dává zároveň možnost účastníkům, hostitelským rodinám i širšímu okolí, lépe pochopit projevy chování lidí z jiných kultur. Takto získaná schopnost empatie pomáhá připravit účastníky na to, jak se lépe postavit k novým a nečekaným situacím v budoucnu.

Schopnost aktivně se domluvit cizím jazykem zajišťuje nesčetné výhody jak v každodenním životě, tak na trhu práce. Zkušenost z pobytu v cizojazyčném prostředí je nejefektivnější způsob, jak se jiný jazyk naučit. Přes 70 % účastníků vysílacího programu po ukončení svého ročního studia plynule ovládá další řeč. Studenti AFS mají ve srovnání se svými vrstevníky zároveň větší šanci naučit se plynně hovořit dalšími jazyky.

„Uvědomil jsem si, že přestože nás odlišuje barva kůže, náboženské vyznání nebo rozdělují politické názory, všichni jsme lidé s velmi podobnými city a zájmy a je jen náhoda, v jaké kultuře nebo rodině jsme se narodili.“

— účastník programu AFS

AFS vzdělávací cíle

Pyramida učení

AFS pomáhá získávat a rozvíjet širokou škálu znalostí i kompetencí a to díky prostředí a situacím, do kterých se během programu účastnici, ale i hostitelské rodiny a širší okolí dostanou. Pyramidu lze rozdělit do čtyř úrovní, které na sebe navzájem navazují.

Osobní dovednosti a znalosti 

Účastník rozvíjí během výměnného programu kreativní a kritické myšlení, ale i motivaci vzdělávat se, posouvat se a růst. Upevňuje si vědomí sebe sama, své sebevědomí, nabývá nové vědomosti a uvědomuje si vlastní hodnoty a cíle.

Mezilidské vztahy

Účastník programu rozvíjí komunikační a sociální schopnosti. Díky kontaktům s příslušníky odlišné kultury dochází k rozvoji empatie, větší flexibilitě ve smyslu vypořádávání se s neznámými situacemi a adaptaci na neznámé prostředí.

Mezikulturní vzdělávání

Mezikulturní poznávání je hlavní hodnotou AFS. Při programech dochází k navázání přátelství s lidmi z jiného kulturního prostředí, rozšíření znalostí o odlišných kulturách, rozvoji znalosti cizího jazyka i neverbální komunikace a k poznání mezikulturních rozdílů. Zahraniční zkušenost s AFS prohlubuje pochopení nejen kultury země, kde účastník pobýval, ale i vlastní kultury.

Globální vzdělávání

Poslední stupeň pyramidy můžeme chápat jako schopnost člověka nahlížet jednotlivosti v globálních souvislostech. Nebo jinak řečeno jako citlivost k dopadu vlastní činnosti na širší okolí. Bez ohledu na státní příslušnost a národnost jsme především občany jedné zeměkoule tzv. global citizens.

AFS výzkum

Jsme experty na poli mezikulturního vzdělávání

Více než půlstoletí provádí AFS výzkumy zaměřené na získávání hlubšího pochopení dopadů výměnných programů. Zároveň dlouhodobě přispívá na poli mezinárodního, mezikulturního a neformálního vzdělávání, často ve spolupráci s předními institucemi a významnými osobnostmi z oboru.

Aby AFS pomohlo lidem pochopit, co to je kultura, vytvořilo v roce 1984 názorný vizuální nástroj v podobě ledovce. Vrchol ledovce viditelný nad hladinou tvoří jeho výrazně menší část. Obdobné je to s poznáváním cizí kultury. Nejdříve si všimneme toho, co je vidět, „co je na povrchu“, například oblečení, jazyka, gest. Co ale stojí za těmito „výrazovými prostředky“, čím jsou podpírány a co tvoří jejich nosnou základnu, to z pouhého pohledu neodhadneme. Když se střetnou dva ledovce, stane se to pod hladinou. Obdobně je to s kulturním nedorozuměním. Dochází k němu na úrovni skrytých nosných prvků kultury jako jsou hodnoty, normy nebo víra. Tento model je využíván jako výchozí bod pro hlubší pohled na kulturu a jako první vizualizace toho, proč je někdy obtížné kulturu chápat a vidět.

Více informací

AFS Interculture link

Projekt AFS Intercultural link je mezinárodní iniciativa, která zahrnuje širokou škálu aktivit, materiálů a programů s cílem pomoci dobrovolníkům a zaměstnancům AFS posílit jejich mezikulturní komptence.

Máte zájem o aktuální novinky?

Sledujte s námi svět mezikulturního vzdělávání...

AFS Intercultural Link

Mezinárodní newsletter vychází jednou za tři měsíce a přináší informace o trendech na poli mezikulturního vzdělávání, rozhovory s odborníky a další novinky z kanceláří AFS.

Více informací

Mezikulturní AFS blog

Blog je plný zajímavých článků, videí a doporučení, ale i tipů na knihy a filmy s tématikou mezikulturního vzdělávání. Obsahuje také přehled nadcházejících akcí z oboru.

Více informací

ICL…for Friends of AFS

Mezinárodní serié krátkých článků o důležitých mezikulturních tématech, které poskytují základní informace pro pedagogy a ostatní, kterým je blízká myšlenka AFS.

Více informací

Knihovna

AFS Mezikulturní programy, o.p.s. nad rámec mezinárodního projektu disponuje knihovnou s téměř 80 tituly na téma mezikulturní vzdělávání v teorii i praxi, zážitkové vzdělává ní či komunikace. V případě, že by jste měli zájem o jejich aktuální seznam, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.