To říká ředitel Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí 23, pan Petr Mazanec o studiu českých studentů v zahraničí.

Vaše škola pravidelně vysílá studenty na programy do zahraničí již více než 10 let. Stejnou dobu také přijímáte zahraniční studenty a umožňujete jim studium na Vaší škole. V čem spatřujete největší přínosy spolupráce s AFS?
Největším přínosem jak pro naše studenty, tak pro zahraniční hosty na našem gymnáziu je přímý kontakt s vrstevníky z různých zemí celého světa a vzájemné poznávání rozdílných kultur i školských a společenských systémů. Zároveň je to posouvá více i v osobní rovině k samostatnosti a pozitivně to ovlivňuje jejich další životní a profesní dráhu.

Vaši studenti vyjeli s AFS na zahraniční program například do Finska, Francie, USA, Rakouska, Švédska, Německa nebo do Austrálie. Co mají tito studenti společného?
Komunikace studentů v cizím jazyce je velmi důležitá pro všechny studenty účastnící se studijních programů v zahraničí. Prohloubí si své stávající znalosti nebo se naučí základy pro ně úplně nového jazyka. Myslím si ale, že nejpodstatnějším společným jmenovatelem je to, co jsem řekl v odpovědi na první otázku.

Změní se studenti po programu nějak? Rodiče většinou popisují celou řadu změn v samostatnosti a vyspělostí svých dětí vedle rozvoje jazykových dovedností. Zaznamenáváte něco i Vy v prostředí školy?
Za dva roky v ředitelně gymnázia jsem na toto téma hovořil jak s našimi hosty, tak s našimi studenty a jejich rodiči. Většina rodičů oceňuje nejenom jazykový pokrok svých dětí, ale hlavně velký rozvoj osobnostní, který směřuje více k samostatnosti a odpovědnosti za svůj život. To samé vnímáme v celém pedagogickém sboru u zahraničních studentů během jejich pobytu u nás i u našich studentů po jejich návratu.

Uznáváte po návratu studentům rok v zahraničí, dělají během prázdnin rozdílové zkoušky, nebo ročník opakují?
Naši studenti si po ročním přerušení studia mohou zvolit buď pokračování ve studiu v odpovídajícím ročníku před přerušením studia nebo pokračování ve studiu v původní kmenové třídě při splnění podmínky vykonání komisionálních zkoušek ze všech předmětů našeho ŠVP v termínu do konce září nového školního roku.

Někteří studenti a jejich rodiče se před odjezdem na program obávají, že pro ně zameškaný rok na české škole bude ztrátový. Jaký je Váš pohled? Jedná se o „ztracený rok“?
Toto nemohu posoudit konkrétně, protože ještě žádný student po ročním pobytu v zahraniční škole nevolil tuto variantu. Všichni zatím zdárně vykonali komisionální zkoušky a pokračovali směrem k maturitě ve své mateřské třídě. Osobně si myslím, že by tento rok v žádném případě nebyl ztracený.

AFS se profiluje jako organizace zaměřená na mezikulturní vzdělávání. Co mezikulturní vzdělávání znamená pro Vás? Jaká je Vaše osobní zkušenost?
Osobně mám velkou radost z toho, že mladí lidé z celého světa mohou navazovat kontakty se svými vrstevníky, které velmi často vedou mezi některými jednotlivci i k trvalému osobnímu přátelství. I moje vlastní zkušenost ze spolupráce s našimi partnerskými zahraničními školami ve Francii a v Německu je toho důkazem.

Zkuste si představit, že jste ve věku Vašich studentů teď Vy. Vyjel byste na roční, půlroční nebo tříměsíční studijní program do zahraničí? Pokud ano, kam by to bylo a proč?
Určitě bych vyjel, pokud by mi to rodiče umožnili, na roční pobyt do anglicky mluvící země (Velká Británie, USA, Kanada, Austrálie), abych lépe zvládl komunikovat „latinou“ novověku a udělal radost svému nejlepšímu učiteli anglického jazyka na gymnáziu v Pelhřimově Janu Bílkovskému, který už bohužel není mezi námi. Pan profesor Bílkovský uměl mluvit devíti cizími jazyky, a i v době před listopadem 1989 byl výborným učitelem s velkými požadavky na studenty, a zároveň skvělým vychovatelem s vysokou inteligencí, všeobecným přehledem a přirozenou autoritou.

Chcete studentům a jejich rodičům, kteří zvažují středoškolské studium v zahraničí, něco vzkázat nebo doporučit?
Rodičům a jejich dětem obecně přeji hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky a rodinné podpory, zejména při dlouhodobém odloučení studentů od rodiny při studiu v zahraničí. Z výše uvedených odpovědí vyplývá, že bych svým potomkům, pokud by tomu nebránily ekonomické důvody a oni projevili zájem, rok studia v zahraničí umožnil.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23