S ohledem na vývoj situace v souvislosti s rozšířením koronaviru (COVID-19) a vydaná nařízení Ministerstvem zdravotnictví ČR z dnešního rána, AFS v České republice s okamžitou účinností, tj. od 10. 3. 2020, nepovoluje žádné individuální či skupinové cesty hoštěných studentů do zahraničí až do odvolání 

Vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji situace, resp. doposud nekontrolovatelnému šíření viru, jsou veškerá tato opatření vydávána především s ohledem na rizikové skupiny obyvatel, které by virus mohl ohrozit, s ohledem na zajištění bezpečnosti, včetně svobodného a volného návratu do ČR všech našich skupin a včetně zamezení přetížení zdravotního systému.

Pro více informací sledujte:

Na základě vývoje situace, informací od italské vlády a nemožnosti predikce dalších opatření a reakcí na ně, se AFS rozhodlo pozastavit všechny hostitelské programy, probíhající na území Itálie. Naším prvořadým zájmem je zdraví studentů, bezpečnost a jejich duševní pohoda.

K rozhodnutí ukončit programy v Itálii vedlo několik faktorů:

  • rozšíření karanténní zóny na celou zemi
  • uzavření italských škol na prodloužené období
  • omezení služeb leteckých společností

Neváhejte se, prosím, na nás obrátit kdykoliv, budete-li mít jakékoli dotazy či se budete cítit nejistě, budete mít obavy apod.

Děkujeme.

Z AFS Mezikulturní programy o.p.s.,

Klára Kutišová


With regard to the development of the situation related to the Coronavirus ( COVID-19) and the regulations implied by the Ministry of Health Care in the Czech Republic, AFS in the Czech Republic with immediate effect, i.e. from March 10, 2020, does not allow any individual or group trips of hosted students abroad until further notice

Due to unpredictable development of the situation, or more precisely due to the uncontrollable spread of the virus, all these measures are taken primarily with respect to the at-risk groups in the population who could be endangered more by the virus, with respect to the need of ensuring security, including free return of all our groups back to the Czech Republic and including avoiding overloading the health care system.

For more information please follow:

Based on the current development of the situation, information from the Italian Government and impossibility to predict and/or to respond to current new measures, AFS decided to suspend  suspend all host programs running in Italy. Our primary concern is students‘ health, safety and well being.

The decision to suspend the programs was based on:

  • Extension of the quarantine zone to the whole country
  • Closure of the Italian schools
  • Canceling of the several airline’s services

Please, do not hesitate to contact us at any time if you have any questions or feel uncertain, worried, etc.

Thank you.

On behalf of AFS Mezikulturní programy o.p.s.,

Klára Kutišová