Poznávejte svět jinýma očima...

Přirozenou lidskou tendencí je vnímat a hodnotit svět z vlastní perspektivy. A podle toho i jednat. Stále větší propojenost mezi národy na nás klade nové nároky. Přísloví podle sebe soudím tebe může vést do slepé uličky konfliktů a neporozumění. Pojďme společně poodstoupit z naší komfortní zóny a vnímat svět z jiné perspektivy!

Hodnoty AFS

AFS je vzdělávací organizace, která poskytuje příležitosti na poli mezikulturního učení za účelem rozvoje komunikace, tolerance a vlastní osobnosti. AFS umožňuje učit se v novém cizojazyčném prostředí svou vlastní zkušeností. Díky podpoře a pravidelné reflexi toho, co zažili, pomáhá AFS účastníkům vybudovat pevné základy jejich budoucnosti – ať už v akademické sféře či na trhu práce, anebo tím, že z nich vytváří odpovědné a tolerantní osobnosti.

Programy, které AFS nabízí, jsou zaměřené na rozvíjení mezikulturních kompetencí, tedy schopností integrovat se efektivně v rozdílném kulturním prostředí. Za použití metod zážitkového učení mají obě strany, hostitelské rodiny i účastníci programů, příležitost rozšiřovat si své pohledy na svět, učit se od sebe navzájem a rozvíjet své komunikační dovednosti. Výsledkem je odpovědný a aktivní přístup k vlastní budoucnosti.


Přínosy programů AFS

Tím, že AFS napomáhá jednotlivcům rozvíjet efektivnější komunikační dovednosti a zlepšovat jejich porozumění neznámého, dává zároveň možnost účastníkům, hostitelským rodinám i širšímu okolí, lépe pochopit projevy chování lidí z jiných kultur. Takto získaná schopnost empatie pomáhá připravit účastníky na to, jak se lépe postavit k novým a nečekaným situacím v budoucnu.


Jazykové dovednosti

Schopnost aktivně se domluvit cizím jazykem zajišťuje nesčetné výhody jak v každodenním životě, tak na trhu práce. Zkušenost z pobytu v cizojazyčném prostředí je nejefektivnější způsob, jak se jiný jazyk naučit. Přes 70 % účastníků vysílacího programu po ukončení svého ročního studia plynule ovládá další řeč. Studenti AFS mají ve srovnání se svými vrstevníky zároveň větší šanci naučit se plynně hovořit dalšími jazyky.

Mezikulturní porozumění

Díky pobytu v jiné kultuře rozvíjejí účastníci výměnných programů AFS své mezikulturní kompetence a rozšiřují si povědomí o globálních tématech. Navazují kontakty a přátelství s lidmi z jiného kulturního prostředí a seznamují se s jinými hodnotami a postoji, které chápou v kontextu dané kultury.

Kromě toho, přestože častěji vnímají a rozlišují mezikulturní rozdíly, jsou schopni vnímat i prvky všem kulturám společné. Výrok jednoho z účastníků programu je dostatečně výmluvný: „Uvědomil jsem si, že přestože nás odlišuje barva kůže, náboženské vyznání nebo rozdělují politické názory, všichni jsme lidé s velmi podobnými city a zájmy a je jen náhoda, v jaké kultuře nebo rodině jsme se narodili.

Osobnostní rozvoj a růst

Díky prostředí, do kterého se během programu studenti dostanou a situacím, kterým jsou vystaveni, pomáhá AFS získat nebo rozvíjet širokou škálu znalostí a kompetencí. Studenti rozvíjejí během výměnného programu kreativní a kritické myšlení, ale i motivaci vzdělávat se a růst. Upevňují si své sebevědomí, uvědomují si vlastní hodnoty a cíle, nabývají nové vědomosti.

Možnosti kariérního růstu

Ze studie o dopadech programů AFS uskutečněné v 80. letech vyplývá, že navrátilci z AFS programů disponují rozmanitějšími profesními i společenskými kontakty. Také mají před sebou, s významně vyšší pravděpodobností než jejich vrstevníci, kariéru v oboru, kde budou v kontaktu s příslušníky jiných kultur. S více než 50% pravděpodobností budou studovat na vysoké škole v zahraničí i žít a pracovat po delší dobu v cizině.